Internat

SOSW Oświęcim
A A A

Samorząd

Samorząd Wychowanków Internatu        

Przewodniczący Samorządu Wychowanków – Kamil Pastuszka
Zastępca Przewodniczącego Samorządu – Patrycja Świątczak
Osoba wspomagająca prace Samorządu – Adrian Guzorczuk
 

Opiekunowie Samorządu  : wych. Iwona Pasternak i wych. Miłosz Chorabik

 

Regulamin Samorządu Wychowanków Internatu
na rok szkolny 2016/2017

 
 
Samorząd Wychowanków reprezentuje ogół wychowanków Internatu
wobec Dyrektora Ośrodka, Rady pedagogicznej i Rady Ośrodka.
 
Celem Samorządu jest reprezentowanie interesów wychowanków na terenie placówki i w środowisku.
1.     Samorząd inspiruje działalność dzieci i młodzieży na terenie placówki oraz poza nią.
2.     Opracowuje plan pracy na dany rok szkolny.
3.     Współuczestniczy w organizacji imprez internatowych.
4.     Czuwa nad sprawami samopomocy koleżeńskiej, bezpieczeństwa i porządku w internacie.
5.     Inicjuje i wykonuje prace społeczno – użyteczne na rzecz Internatu.
6.     Przedstawia Dyrektorowi Ośrodka wnioski dotyczące spraw wychowanków.
7.     Dba o przestrzeganie praw wychowanka.
 
Organizacja Samorządu
1.     Podstawowym ogniwem organizacyjnym w Internacie jest ogół wychowanków.
2.     Reprezentacja Samorządu Wychowanków liczy 3 osoby.
3.     Kadencja Samorządu trwa 1 rok.
4.     Opiekę nad Samorządem sprawują wychowawcy wytypowani przez Kierownika Internatu.
 
Wybory do Samorządu
1.   Wychowankowie poszczególnych grup wychowawczych Internatu wybierają spośród siebie przedstawicieli samorządu grupowego.
2.  Reprezentanci grup wybierają spośród siebie na ogólnym zebraniu     w głosowaniu jawnym kandydatów na członków Samorządu Internatu.
3.  Wybrani zostają ci, którzy uzyskali zwykłą większość głosów .
4.  Samorząd konstytuuje się na swoim pierwszym posiedzeniu wybierając spośród siebie przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i osobę wspomagającą prace     Samorządu.
 
Organizacja pracy Samorządu
1.   Samorząd pracuje zgodnie z przygotowanym planem pracy.
2.   Może tworzyć sekcje lub grupy wiekowe.
3.   Spotkania samorządu nie są protokołowane i odbywają się zgodnie
      z harmonogramem oraz w zależności od potrzeb.

Szkoła Podstawowa

Gimnazjum

Branżowa Szkoła I Stopnia

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

Internat