Internat

SOSW Oświęcim
A A A

Wolontariat

Internat za zgodą Dyrektora Ośrodka może korzystać z usług wolontarystycznych po podpisaniu porozumienia o wykonywaniu świadczeń wolontarystycznych zgodnie z ustawą (Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
z dnia 24 kwietnia
2004r.).
12.11.2012 zostało podpisane porozumienie o współpracy między Dyrektorem SOSW a Dyrektorem Powiatowego Zespołu nr 2
Szkół Ogólnokształcących, Mistrzostwa Sportowego i Technicznych w Oświęcimiu w sprawie wolontariatu.
Od 28.01.2013 cztery wolontariuszki 2 razy w tygodniu po 1,5 godziny będą świadczyły usługi wolontarystyczne w dwóch grupach internatowych.
Koordynatorem wolontariatu została pani Sylwia Cichoń.

Szkoła Podstawowa

Branżowa Szkoła I Stopnia

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

Internat