Internat

SOSW Oświęcim
A A A

Zajęcia

Wychowankowie internatu podzieleni są na grupy wychowawcze, w każdej grupie liczba wychowanków określana jest zgodnie
z przepisami o liczebności.

Grupa wychowawcza jest podstawową formą działalności opiekuńczo - wychowawczej Internatu i stanowi w nim podstawową komórkę samorządności.
Grupą wychowawczą opiekują się przydzieleni wychowawcy grupy.
Szczegółowe zadania w zakresie opieki i wychowania realizuje się w grupach wychowawczych Internatu przez wychowawców i przy współudziale Samorządu Internatu.
Szczegółowy rozkład dzienny zajęć ustalają wychowawcy zgodnie z treścią planów pracy grupy.
Rozkład dnia i tygodnia w Internacie uwzględnia czas na naukę, pracę na rzecz Internatu i szkoły, zajęcia kulturalne, sportowe oraz inne formy wypoczynku.
Internat umożliwia uczniom zamieszkałym w Internacie korzystanie:
·        z różnych form zajęć wychowawczych,
·         kulturalno–rozrywkowych (wyjścia do kina, na wystawy, do biblioteki, wycieczki rekreacyjne),
·        sportowych (wyjścia na basen )
·        z wyżywienia na zasadach obowiązującej uczniów odpłatności.
Uczniowie mieszkający w internacie otrzymują mocne wsparcie od opiekunów. Mają możliwość żyć w godnych warunkach w poczuciu bezpieczeństwa.

Szkoła Podstawowa im. Zofii Posmysz

Branżowa Szkoła I Stopnia

Szkoła Przysposabiająca do Pracy im. Zofii Posmysz

Internat